شبکه

شبکه عبارتست از مجموعه یا سیستم درون پیوندی (interconnected) انسانی یا فیزیکی که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند و در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی ندارد. موارد زیر نمونه‌های انواع شبکه می‌باشند: شبکه‌های کامپیوتری: شبکه‌های فناوری: شبکه‌های رسانه‌ای: شبکه‌های انسانی: دیگر شبکه‌ها: بدیهی است…

شبکه

شبکه عبارتست از مجموعه یا سیستم درون پیوندی (interconnected) انسانی یا فیزیکی که دسترسی به قابلیت یا توانایی خاصی را در محدوده‌ای از مکان و زمان فراهم می‌کند و در حالت مطلوب محدودیت مکانی و زمانی ندارد. موارد زیر نمونه‌های انواع شبکه می‌باشند: شبکه‌های کامپیوتری: شبکه‌های فناوری: شبکه‌های رسانه‌ای: شبکه‌های انسانی: دیگر شبکه‌ها: بدیهی است…

هاردکور

هاردکور ممکن است به موارد زیر مرتبط باشد: ژانرها[ویرایش] کاربردهای دیگر در رسانه[ویرایش] این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های مرتبط با عنوان همین صفحه، هاردکور را فهرست می‌کند. اگر یک پیوند داخلی شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید.

شیفت شب

شیفت شب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های مرتبط با عنوان همین صفحه، شیفت شب را فهرست می‌کند. اگر یک پیوند داخلی شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید.

تاریخ مسعودی

این صفحهٔ ابهام‌زدایی مقاله‌های مرتبط با عنوان همین صفحه، تاریخ مسعودی را فهرست می‌کند. اگر یک پیوند داخلی شما را به اینجا هدایت کرده‌است، در صورت تمایل آن پیوند را برای اشارهٔ مستقیم به مقالهٔ مورد نظر تغییر دهید.

Open chat now!
Hi 👋
Click Chat to open a free consultation
Powered by